بیمه عمر در رقابت با سپرده بانکی

ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه سرمایۀ بیمۀ عمر را از شمول مقررات ارث خارج اعلام کرد.

ادارۀ کل حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه مندرج در روزنامۀ رسمی مورخ 30/11/1387، در پاسخ به این پرسش که «آیا تقسیم سرمایۀ بیمۀ عمر و مقرری کارمند متوفی تابع مقررات ارث است؟» اعلام داشت سرمایۀ بیمۀ عمر جزء ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. اگر در قرارداد بیمۀ عمر مشخصات استفاده­کننده  از سرمایۀ مزبور تصریح شده باشد، پس از فوت بیمه­گذار تمام مبلغ سرمایۀ بیمۀ عمر به کسی که در قرارداد مشخص شده است پرداخت می­شود و الا وجه مزبور به نسبت مساوی بین ورثه تقسیم می­شود.

بدین ترتیب می­توان چنین استنباط کرد که سرمایۀ بیمۀ عمر از شمول مالیات بر ارث خارج است، در حالی که به سپرده­های بانکی مالیات بر ارث تعلق می­گیرد. عدم شمول مالیات بر ارث بر سرمایۀ بیمۀ عمر و تشکیل سرمایه باعث حرکت سرمایه­های مردم از سپرده­های بانکی به سمت بیمۀ عمر است.

به نطر می­رسد عبارت سرمایۀ بیمۀ عمر اعم از بیمۀ عمر کارمندان دولت باشد و شامل تمام انواع بیمۀ عمر می­شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید