قلب صنعت بیمه در مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو میتپد

محمد ابراهیم امین با پذیرفته­شدگان دورۀ سه ماهۀ زبان انگلیسی دیدار کرد ولی با دانش­آموختگان مؤسسۀ اموزش عالی بیمۀ اکو دیدار نکرد. محمد ابراهیم امین از کمبودهای جدی صنعت بیمه در حوزۀ متخصصین بیمه گله کرد، ولی دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو را ندیده گرفت. محمد ابراهیم امین نمی­تواند انتظار داشته باشد که با سه ماه آموزش دانش­آموختگان این دوره حتی به گرد پای دانش­آموختگان مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو برسند.

مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو به منظور نخبه­گزینی و تربیت نیروی متخصص برای ادارۀ صنعت بیمه به وجود آمد و محمد ابراهیم امین ضرورت آشکار استفاده از ظرفیت­های مؤسسۀ آموزش عالی بیمۀ اکو را نمی­بیند.

محمد ابراهیم امین تا کنون شاخص­های نیروی نخبه را بیان نکرده است. به نظر نمی­رسد او حتی برای نیروی انسانی نخبه معیاری داشته باشد. در حالی که دارندگان مدرک تخصصی ای.سی.آی.آی مؤسسۀ بیمۀ چارتر لندن در صورت استخدام در شرکت­های بیمۀ دولتی از همترازی استفاده می­کنند، به نظر می­رسد به دلیل عدم توانمندی در تطبیق با شرایط بین­المللی صنعت بیمه در دنیا رو به شرایط راحتتر مالزی آورده است. وی فراموش کرده است نخبگان صنعت بیمه در دنیا از مالزی فارغ­التحصیل نمی­شوند، از انگلستان فارغ­التحصیل می­شوند.

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید