آیا بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت فعالیت در حوزۀ بیمۀ درمان تکمیلی مجوز گر

موضوع شرکت آتیه­سازان حافظ تبدیل به یکی از ارکان ثابت مصاحبۀ مطبوعاتی رؤسای بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمده است و در هر مصاحبۀ مطبوعاتی نظر رئیس کل در این مورد پرسیده می­شود. در روز مصاحبۀ مطبوعاتی روز بیمه خبرنگار محترم خبرگزاری مهر پرسیدند: «به نظر شما فعالیت شرکت آتیه­سازان حافظ که از دید من این شرکت و فعالیتش کاملاً غیر قانونی است، چیست؟ چرا جلوی فعالیت این شرکت گرفته نمی­شود؟» محمد ابراهیم امین هم در پاسخ اشاره به قانون تأسیس این شرکت نمود. در پایان جلسه وقتی به همکار خود نکاتی را یادآوری کردم فرمودند: «من دوازده سال است که خبرنگار این حوزه هستم.» این جمله بسی مایۀ خنده و تفریح من شد و ناواردی همکارم را بیشتر عیان کرد. عرض کردم: «من دانش آموختۀ این رشته هستم و خبرنگار این رشته هستم و صاحب امتیاز و مدیر مسؤول یک نشریۀ تخصصی در این رشته هستم و قس علیهذا که کمی باد ایشان خوابید.» در پایان توجه ایشان را به موادی چند از قانون بیمۀ همگانی جلب کردم که ذیلاً متن قوانین را ذکر می­کنم:

مادۀ 6_ کلیۀ شرکتهای بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه های مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره_ کلیۀ شرکت­های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمۀ خدمات درمانی مجازند در امور بیمه­های مضاعف (مکمل ) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند.

مادۀ _ کلیۀ دستگاه­ها و سازمان­های دولتی و وابسته به دولت، کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکت­های بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می­باشند و تشکیل سازمان بیمۀ خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصرۀ 1_ دستگاه­های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمۀ خدمات درمانی با سازمان­ها و یا شرکت­های بیمه­گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمان­های مذکور دریافت نمایند.

در صورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد، مراتب جهت تصمیم­گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد.

تبصرۀ 2 _ دستگاه های موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره ) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود.

تبصرۀ 3 _ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصرۀ 4 _ کمیته امداد امام خمینی (ره ) علاوه بر سازمانها و شرکتهای بیمه گر دولتی می تواند با موسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

مادۀ 8 _ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

/ 0 نظر / 24 بازدید