پاسخ به تاریخ (2)

در این یادداشت به پرسش­هایی در مورد دوماهنامۀ بیمه­گر پاسخ می­دهم. بدیهی است در صورت بروز پرسش­های جدید در فرصتی مناسب با پرسش­های جدید نیز پاسخ خواهم گفت.

پرسش_ چه مدت طول کشید تا مجوز انتشار دوماهنامۀ بیمه­گر صادر شد؟

پاسخ_ شش سال طول کشید تا مجوز دو ماهنامۀ بیمه­گر صادر شد.

پرسش_ آیا دوماهنامۀ بیمه­گر روی دکه نیز توزیع میشود؟

پاسخ_ بله. دوماهنامۀ بیمه­گر باید روی دکه توزیع شود و میشود.

پرسش_ آیا قطع این دوماهنامه مناسب است؟

پاسخ_ خیر. با ورود این دوماهنامه به بازار، صاحب­نظران بر این عقیده قرار گرفتند که به جای قطع سی در چهل فعلی، دوماهنامه باید در قطع بیست در سی منتشر گردد. با این وجود تغییر قطع بدون مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات امکان­پذیر نمی­باشد. با مراجعه به ادارۀ امتیازات معاونت مطبوعاتی مشخص گردید که باید نامه­ای به هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال گردد و شمارۀ اول و دوم نیز ضمیمه گردد و سپس باید برای تغییر قطع در انتظار مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات باقی بمانیم.

پرسش_ آیا ترتیب انتشار دوماهنامه مناسب است؟

پاسخ_ خیر. با ورود دوماهنامه به بازار، صاحب­نظران بر این عقیده قرار گرفتند که ترتیب انتشار دوماهنامه باید از دو ماه یک بار به ماهی یک بار تغییر یابد. با این وجود تغییر قطع بدون مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات امکان­پذیر نمی­باشد. با مراجعه به ادارۀ امتیازات معاونت مطبوعاتی مشخص گردید که باید نامه­ای به هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال گردد و شمارۀ اول و دوم نیز ضمیمه گردد و سپس باید برای تغییر قطع در انتظار مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات باقی بمانیم.

پرسش_ آیا محدودیت موضوع دوماهنامه به صنعت بیمه مناسب است؟

پاسخ_ خیر. با ورودی دوماهنامه به بازار، صاحب­نظران بر این عقیده قرار گرفتند که موضوع دوماهنامه نباید منحصراً مدیریت صنعت بیمه باشد و گسترۀ آن به اقتصادی و یا بیشتر مانند اقتصادی و اجتماعی توسعه یابد. با این وجود تغییر قطع بدون مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات امکان­پذیر نمی­باشد. با مراجعه به ادارۀ امتیازات معاونت مطبوعاتی مشخص گردید که باید نامه­ای به هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال گردد و شمارۀ اول و دوم نیز ضمیمه گردد و سپس باید برای تغییر قطع در انتظار مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات باقی بمانیم.

پرسش_ آیا نام دوماهنامه مناسب است؟

با ورود دوماهنامه به بازار، صاحب­نظران بر این عقیده قرار گرفتند که باید نام دوماهنامه به شکلی تغییر کند که واژۀ اقتصاد نیز در آن بگنجد. با این وجود تغییر قطع بدون مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات امکان­پذیر نمی­باشد. با مراجعه به ادارۀ امتیازات معاونت مطبوعاتی مشخص گردید که باید نامه­ای به هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال گردد و شمارۀ اول و دوم نیز ضمیمه گردد و سپس باید برای تغییر قطع در انتظار مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات باقی بمانیم.

پرسش_ مخاطب دوماهنامه کیست؟

پاسخ_ مخاطب دوماهنامه متخصصین صنعت و مردم عادی هستند. دوماهنامه به دو بخش تخصصی و عمومی تقسیم می­شود. در بخش تخصصی مقالات متخصصین صنعت به چاپ می­رسد. بدیهی و طبیعی است مخاطب این بخش متخصصین صنعت هستند. در بخش دیگر اطلاعات بیمه­ای به زبان ساده توصیف می­شود. لذا مخاطب این بخش عامۀ مردم هستند. آنچه که مردم می­توانند از دو ماهنامۀ بیمه­گر دریافت کنند عبارت است از این که چگونه در تنظیم بیمه­نامه­های خود دقت کنند تا حقوقشان تضییع نشود. بدیهی و طبیعی است دوماهنامۀ بیمه­گر نمایندگی بیمه و یا کارگزاری بیمه نیست. در نتیجه امکان نرخ­دهی در مورد بیمه­نامه­ها را ندارد و اگر نماینده یا کارگزار بیمه­ای تخفیفاتی برای مشتریان خود قائل شود، تنها ارتباطی که دوماهنامۀ بیمه­گر می­تواند با این موضوع داشته باشد این است که نماینده یا کارگزار با مراجعه به دو ماهنامه نسبت به درج آگهی نماینده یا کارگزار اقدام کند. در غیر این صورت دوماهنامه در قبال نرخ­دهی، تخفیفات و امتیازاتی که نمایندگان و کارگزاران بیمه به مشتریان خود به عنوان ابزار بازاریابی و رقابتی می­دهند مسؤولیتی ندارد و پاسخگو نیست. دوماهنامۀ بیمه­گر یک رسانه است و صرفاً در حیطۀ وظایف و مسؤولیت­های یک رسانه فعالیت می­کند.

پرسش_ مردم از خرید دوماهنامۀ بیمه­گر چه سودی می­برند؟

پاسخ_ مردم از خرید دو ماهنامۀ بیمه­گر به دلایل زیر منتفع می­شوند:

  1. با درج مقالات، گزارشات، تحلیل­ها و تفسیرها موضوعات مورد علاقۀ خوانندگان مورد بررسی، واکاوی و کند و کاو قرار می­گیرد و جنبه­های مختلف موضوع رمزگشایی می­شود. برای مثال قانون بیمۀ شخص ثالث در طول ده سال گذشته بیش از سه بار عوض شده است و هر بار ایراداتی از آن برطرف شده است و ایراداتی نیز به وجود آمده است.

  2. محصولات جدید بیمه­ای و کاربرد آن برای مردم تشریح، تفسیر و رمزگشایی می­شود.

  3. دریافت خسارت در بیمه مهمترین بخش قرارداد بیمه برای هر دو طرف است. برای دریافت خسارت مناسب باید قرارداد مناسبی بسته شود. درج مقالات در مورد نحوۀ انعقاد قرارداد و دریافت خسارت از دیگر منافع خرید دوماهنامۀ بیمه­گر است.

  4. در صورت درج نامه­های مردمی به دلیل توزیع دوماهنامۀ بیمه­گر در بین مدیران صنعت بیمه و مقام­های تصمیم­گیر، مدیران از متن و محتوای نامۀ مردم مطلع و آگاه می­گردند. دیگران نیز از متن نامۀ درج شده در دوماهنامه آگاه می­گردند.

  5. در صورت پاسخ مدیران به نامه­های مردمی مردم از پاسخ نامۀ خود و یا دیگران مطلع می­گردند.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید